Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Liefste die van toepassing zijn op ieder door u aangeschaft programma.

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met liefste
1.3. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de website ‘www.liefste.nu’ waar u de aankoop heeft gedaan.
1.4. U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
1.5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen in-formatie mogelijk maakt.
1.6. Programma’s van liefste: de tegen betaling af te nemen en door, en op www.liefste.nu te vinden en gecreëerde programma’s.
1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteurs-recht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen u en Liefste. Waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst.
1.9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
1.11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.

Artikel 2. Onze identiteit
Liefste
Slotermeerlaan 1 E305
1064 GX Amsterdam
(let op, geen bezoekadres)
KVK 76862755

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.

3.3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze al-gemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe

Artikel 4. Aanbod en prijs
4.1. Het liefste schrijfprogramma bestaat uit 30 mailtjes naar aanleiding waarvan u kunt journalen over rouw. Zolang de door ons verzonden mailtjes in uw mailbox blijven, kunt u gebruik maken van het programma. Wij hebben geen verplichting om de mailtjes nogmaals te versturen.

4.2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod /programma’s te wijzigen en aan te passen. Zij het, dat het na aankoop van u niet meer aangepast kan worden.

4.3. Het aanbod op we website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument moge-lijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

4.4. De prijzen van de liefste programma’s zijn altijd inclusief btw.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (door de aankoop te voltooien), bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg en middels een welkomstmail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.2. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

5.3. Omdat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij immer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving zodat elektronische betalingen veilig plaatsvinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd – zoals de programma’s van liefste -, heeft u een bedenktijd van mini-maal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aan-gaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.

6.2. U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door binnen de in lid 1 ge-noemde termijn een mail te sturen naar info@liefste.nu. Vermeld daarbij uw voor en achternaam, mailadres waarop u het programma heeft ontvangen en uw rekeningnummer. Wij zullen u vervolgens een ontvangstbevestiging sturen en het terugbetaalproces in gang zetten. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

6.3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

6.4. Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen indien het programma binnen 14 dagen is voltooid. Dat wil zeggen dat u het volledige programma per mail heeft ontvangen.

Artikel 7. Levering en uitvoering
7.1. Wij zullen direct het door u gekochte liefste programma per mail naar u doorsturen. U kunt zelfstandig door op een knop in de mail te klikken, de vervolg mai-ling ontvangen. Als u niet klikt, ontvangt u het vervolg van het programma niet. Steeds dient u derhalve terug te gaan naar de voorgaand mail teneinde de cursus voort te zetten.

7.2. Wij zullen er altijd naar streven om de technische aspecten zo goed mogelijk te regelen, zodat u zonder problemen de mailing en het programma ontvangt. Ech-ter kan het zijn dat het in u spam box terecht komt. Dit kwalificeert niet als te-kortkoming van onze kant, en rechtvaardigt dan ook niet de ontbinding van de overeenkomst. Evenmin zijn wij gehouden om het programma op een ander ma-nier, bijvoorbeeld schriftelijk, aan te bieden.

Artikel 8. Disclaimer en aansprakelijkheid
8.1. Deze website en zijn programma’s zijn niet bedoeld als vervanging voor de medische aanbevelingen van artsen, geestelijke gezondheidswerkers of andere zorgverleners. Het is eerder bedoeld als tool om gebruikers te helpen samenwerken met artsen, geestelijke gezondheidswerkers en zorgverleners, in een wederzijds streven naar een gezond mentaal welzijn. Geenszins claimen wij, of willen wij de indruk wekken dat, onze programma’s wetenschappelijk zijn onderbouwd, of dat de wetenschappelijk bewezen voordelen van de journaling schrijf-techniek ook gelden voor onze programma’s. Daarnaast kan het zijn dat de gebruikers door het schrijven over hun verlies, meer emoties ervaren dan voor-heen. Gebruik is altijd op eigen risico, en in het geval van psychische aandoeningen zoals depressie niet aan te raden. Wij vrijwaren onszelf van iedere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, jegens iedere gebruiker van onze diensten en derden.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
9.1. Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de programma’s en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons. De consument (of gebruiker in brede zin) zal derhalve geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Liefste, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of ge-deeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid be-doelde. De consument erkent en aanvaardt voorts dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

9.2. Verspreiding van de programma’s van liefste via andere kanalen, of via mail naar derden is niet toegestaan. Het aangekochte programma mag kortom slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Liefste constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blok-keren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag. Verder hou-den wij ons het recht voor verder onderzoek in te stellen, aangifte te doen, en/of een juridische procedure te starten.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Met de aanschaf van de programma’s van liefste, verklaart u ondubbelzinnig akkoord te gaan dat wij de door u ingevulde persoonsgegevens verwerken. Wij zullen dit enkel en alleen gebruiken om: 1. U de programma’s te kunnen mailen. 2. U in de mailing aan te kunnen spreken met uw voornaam. 3. U een kaartje te sturen op de eerstvolgende sterf- en verjaardag van uw liefste.

10.2. U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e- mailadres heeft opgegeven.

Artikel 11. Wijziging Algemene Voorwaarden
11.1. Liefste behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeen-komsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
11.2. Wijzigingen worden aan u per e-mail bekendgemaakt. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.